Topic locked

Zhangjiagang Open (Asian Tour 2) Results !!

Postby Wildey

Image Image Image

Results

1st Round

Zhang Yadong 2-4 Wang Yuchen
Ma Tingpeng w/o Chen Zhihui
Zhou Yuelong 4-0 Leong ManHoi
Chen Feilong 4-1 Feng Zeyuan
Wang Heng 4-2 Li Jianbing
Guan Zhen 4-0 Li Haibin
David Grace 4-1 Chen Junhao
Ben Woollaston 4-0 Li Junchen
Lin Yongzhi 4-1 Luo Guangsheng
Michael Holt 4-1 Niu Zhuang
Cai Jianzhong 4-0 Zhou Xiaokun
Lyu Haotian scr Luo Honghao w/o
Mei XiWen 4-2 Ma Yinzhu
Matthew Stevens scr Lin TangHo w/o
Peter Lines 4-2 Yang Gangxingfu
Mark Joyce 4-0 Wang Shi
Paul Davison 4-1 Zhang Zihao
Rouzi Maimaiti 4-3 Pa Ruke
Zhang Anda 4-1 Li YuJin
Chen Ruifu 4-1 Liu Jiaming
Cui Ming scr Ha Simu w/o
Ahmed Saif 1-4 Zou Junhai
Zhong Lin 4-1
Zhang Hanxuan
Lu Ning 4-2 Lei Zhen
Ma Bing 4-0 Mai Hemuti
Daniel Wells 2-4 Wang Zepeng
Hu Hao 4-1
Chen Bo
Zhao Xintong 4-0 Michael Chung
Xu Xinjian 4-0 Xiao Wei
Ju Reti 4-2 Qin Jianfeng
Wang Linhan 3-4 Sun Jianjun
Chen Zifan w/o Zhang Dongtao
Barry Pinches scr Chen Wen w/o
Pan Weixing 4-2 Sun Hongrui
Ross Muir 4-2 Geng Mingqi
Da Hailin 4-3 Shan Xianshu
Li Hang 4-1 Qiu Yalong
Zhu Yinghui 4-0 Li Chao
Mike Dunn 4-0 Tian Jiaqi
Cao Xin Long 4-0 Liu Yiqi
Lu Chenwei 4-0 Mao Zhijun
Li Yan 4-2 Yao Pengcheng
Chen Zhe w/o Liang Mingzhu
Lin Shuai 4-1 He Guoqiang
Yan Bingtao 4-0 Pang Junxxu
Liang Wenbo 4-2 Chan Mingtung
Tang Jun 4-3 Huang Haoyang
Zhang Yang 3-4 Ou Zhiwei
Shi Hanqing 4-2 Ji Zhijun
Jin Long 4-1 Huang Jiahao
Li Yuan 4-0 Li Yingdong
Zhang Yong 4-2 Yuan SiJun
Feng XiongMan 4-3 Sun Peng

Re: Zhangjiagang Open (Asian Tour 2) Order of Play !!

Postby Wildey

Last 64

Scott Donaldson 4-2 Matthew Selt
Wang Yuchen 1-4 Ma Tingpeng
Zhou Yuelong 4-2
Chen Feilong
Wang Heng 1-4 Guan Zhen
Yang Qingtian 3-4
David Grace
Cao Yupeng 4-1 Wang Zepeng
Michael Holt 4-0 Cai Jianzhong
Luo Honghao 4-1 Lin TangHo
Mei XiWen 4-3 Peter Lines
Mark Joyce 1-4 Xiao Guodong
Paul Davison 3-4 Rouzi Maimaiti
Liu Chuang 4-3
Zhang Anda
Chen Ruifu 4-1 Ha Simu
Zou Junhai 3-4 Zhong Lin
Lu Ning 4-2
Ma Bing
Yu De Lu 1-4 Liang Wenbo
Ben Woollaston 4-0 Lin Yongzhi
Hu Hao 4-3 Zhao Xintong
Xu Xinjian 1-4 Ju Reti
Sun Jianjun 0-4 Chen Zifan
Pan Weixing 1-4 Ross Muir
Da Hailin 4-2
Li Hang
Jack Lisowski 0-4 Zhu Yinghui
Mike Dunn 3-4 Cao Xin Long
Chen Wen 0-4 Ding Junhui
Lu Chenwei 4-1 Li Yan
Ryan Day scr Chen Zhe w/o
Lin Shuai 1-4 Yan Bingtao
Tang Jun 4-2
Ou Zhiwei
Shi Hanqing 1-4 Jin Long
Li Yuan 4-1
Zhang Yong
Feng XiongMan 4-3 Tian Pengfei

Re: Zhangjiagang Open (Asian Tour 2) Order of Play !!

Postby Wildey

Last 32

Scott Donaldson 3-4 Ma Tingpeng
Zhou Yuelong 4-3 Guan Zhen
David Grace 4-3 Ben Woollaston
Michael Holt 4-2 Luo Honghao
Mei Xiwen 4-3 Xiao Guodong
Rouzi Maimaiti 4-3 Liu Chuang
Chen Ruifu 0-4 Zhong Lin
Lu Ning 3-4 Liang Wenbo
Cao Yupeng 4-3 Hu Hao
Ju Reti 4-1 Chen Zifan
Ding Junhui 3-4 Ross Muir
Da Hailin 4-2
Zhu Yinghui
Cao Xin Long 1-4 Lu Chenwei
Chen Zhe 1-4 Yan Bingtao
Tang Jun 4-0 Jin Long
Li Yuan 0-4 Fang XiongMan

Re: Zhangjiagang Open (Asian Tour 2) Order of Play !!

Postby Wildey

Last 16

Ma Tingpeng 0-4 Zhou Yuelong
David Grace 1-4 Michael Holt
Mei Xiwen 1-4 Rouzi Maimaiti
Zhong Lin 0-4 Liang Wenbo
Cao Yupeng 1-4 Ju Reti
Ross Muir 0-4 Da Hailin
Lu Chenwei 4-3 Yan Bingtao
Tang Jun 4-0 Fang XiongMan